Gazonwekker

Actievoorwaarden gazonwekker Welkoop

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Gazonwekker actie die door Welkoop Retail B.V. wordt georganiseerd in week 12 en 13 2019 ter promotie van haar service onder de noemer Gazonwekker. De Service bestaat uit een melding van achtmaal per jaar via SMS of nieuwsbrief waarin de deelnemer aan deze Service op de hoogte wordt gebracht wat te doen om zijn/haar gazon gezond en groen te houden. De deelnemers aan deze Service kunnen zich aanmelden via welkoop.nl/gazonwekker, waarbij een keuze kan worden gemaakt de Gazonwekker per sms of e-mail (nieuwsbrief) te ontvangen. De personen die zich in de periode van 16 maart t/m 31 maart aanmelden voor de Service maken kan op een prijs.   

2. De promotionele Gazonwekkeractie  wordt georganiseerd door Welkoop Retail B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van de stier 60 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30073250.

3. De Actie loopt van 16 maart tot en met 31 maart 2019. Na deze datum is het uiteraard nog wel mogelijk om deel te nemen aan de Service maar dan maakt de deelnemer geen kans meer op een prijs. 

4. Deelname aan de Actie is gratis

5. Bij de organisatie van promotionele kansspelen houdt Welkoop zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

6. Deelname aan de Actie houdt onherroepelijke acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden. Welkoop is eveneens gebonden aan deze voorwaarden.

7. Voor klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kan contact opgenomen worden met de Welkoop via telefoonnummer: 088 2324899 of per e-mail naar klantenservice@Welkoop.nl zal binnen 30 dagen een correct ingediende klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

8.  Het feit dat de Actie onder andere via de Welkoop Facebookpagina wordt gecommuniceerd, betekent niet dat deze Actie wordt gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook. 

9. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Welkoop. 

10. Welkoop behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.

11. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op. https://welkoop.nl/actievoorwaarden-gazonwekker


ARTIKEL 2. DEELNAME EN DEELNEMERS

1. Deelname aan de Actie staat open voor inwoners van Nederland die zich aanmelden voor de Service. Medewerkers van Welkoop en/of leveranciers of sponsors waarmee Welkoop samenwerkt met betrekking tot de Actie en de uit te keren prijzen zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.

2. Deelnemers onder de 18 jaar dienen aantoonbaar toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de Actie. Welkoop is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Welkoop ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

3. Welkoop heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

4. Welkoop heeft het recht om een deelnemer van de Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

5. Welkoop is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.


ARTIKEL 3. SPEELWIJZE 

 1. Iedere deelnemer die zich inschrijft voor de Service en daarmee deelneemt aan de Actie, maakt kans op de onder artikel 4 genoemde prijzen. 

 2. De winnaar(s) van de Actie worden op een aselecte en onpartijdige wijze aangewezen, bijvoorbeeld door een deurwaarder, notaris of computerprogramma. 

3. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie, persoonlijk op de hoogte gesteld. Indien een winnaar niet kan worden bereikt of indien de gegevens niet kloppen die deelnemer heeft ingevuld, zal Organisator een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Welkoop toestemming om de winnaars eventueel met initialen, achternaam en woonplaats via haar website of Facebook bekend te maken.


ARTIKEL 4. PRIJZEN 

1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:• 20 maal Stihl accumaaier incl. lader en accu RMA 235 ter waarde van € 299,--• 20 maal Stihl verticuteer machine RLE 240 ter waarde van € 199,--• 20 maal Stihl trimmer FSE 52 ter waarde van 99,--• 25 maal DCM jaarvoorraad gazonverzorging. (1 x groenkalk, 20 kg, 1 x Gazonstart 10 kg, 1 x Vital-green 10 kg, 1 x Najaarsmest gazon 10 kg. ter waarde van 89,39
2. De totale waarde van de beschikbaar gestelde prijzen bedraagt € 14.174,75

3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs.

4. Welkoop stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. 

5. Iedere winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door de Organisator dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Welkoop is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

6. Op voornoemde prijzen is geen kansspelbelasting van toepassing. 


ARTIKEL 5. PRIVACY 

1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Actie aan Welkoop toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die zij noodzakelijk achten voor de organisatie van de Actie en de toezending van de prijzen.

2. De gegevensverstrekking door deelnemer vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen en de verstrekte persoonsgegevens zullen verder niet aan derden beschikbaar worden gesteld tenzij deelnemer daartoe zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

3. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Welkoop, zie https://www.welkoop.nl/privacy-verklaring-welkoop


ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Welkoop is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de deelnemer niet aan Welkoop worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Welkoop in het leven roepen. Welkoop is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van haar website of websites van derden waaronder Facebook.

2. Welkoop garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar websites. 


ARTIKEL 7. OVERMACHT 

Welkoop behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Welkoop kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.


ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze actievoorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit de Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2019 Welkoop Retail B.V.