Algemene voorwaarden klantenpas

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Welkoop klantenpas (hierna: de "klantenpas"). Het Welkoop klantenpasprogramma wordt gevoerd door en is eigendom van Welkoop B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Laan van de Stier 60, 7324 CV Apeldoorn. Bij het aanvragen van de klantenpas heb je kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de klantenpas geef je te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Welkoop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden je aan om deze voorwaarden telkens voor het gebruik van de klantenpas te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de klantenpas gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen

De klantenpas wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon vanaf 16 jaar en ouder, alsmede door rechtspersonen. De klantenpas is te verkrijgen in de Welkoop-winkels* of aan te vragen via de website www.welkoop.nl/klantenpas. Het gebruik van de klantenpas is strikt persoonlijk. Je kunt de klantenpas direct na ontvangst gebruiken om punten te sparen, echter om de spaarpunten te kunnen verzilveren, dien je de klantenpas te activeren.

Registeren

Je kunt je klantenpas online registreren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Welkoop. Indien je niet beschikt over Internet, kun je in de winkel een registratieformulier opvragen, welke je volledig dient in te vullen en in te sturen. Bij gebreke hieraan behoudt Welkoop zich het recht voor om de aanvraag dan wel de registratie van de klantenpas niet te honoreren. Als houder van de klantenpas, verplicht je je ertoe om Welkoop in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door jou aan Welkoop verstrekte informatie.

Sparen

De voordelen van de klantenpas worden toegekend in de vorm van spaarpunten, die elektronisch op de klantenpas worden geladen bij vertoning daarvan aan de kassa. Bij besteding van elke euro in de Welkoop-winkels krijg je als deelnemer één punt. Bepaalde artikelen kunnen recht geven op extra punten. Er kunnen geen punten worden gespaard op, of worden ingewisseld voor cadeaubonnen, tabakswaren en boeken. Vooralsnog is het niet mogelijk om punten te sparen bij online bestellingen. Spaarpunten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoopbedrag minus eventuele kortingen en/of kortingsbonnen. Bij het retourneren van een aankoop heeft Welkoop het recht de bij die aankoop ontvangen spaarpunten terug te boeken.

Puntensaldo

Het saldo van de klantenpas zal zichtbaar zijn op de kassabon en kan worden ingezien via de website www.welkoop.nl/klantenpas. In geval van onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Welkoop.

Verzilveren

De Welkoop klantenpas is geldig in alle Welkoop-winkels in Nederland*. Om gebruik te maken van de voordelen van de klantenpas dien je de pas te tonen voordat de aankopen worden afgerekend. Het verzilveren van de spaarpunten is uitsluitend mogelijk op vertoon van je klantenpas. De punten kunnen niet worden omgewisseld tegen geld. De klantenpas kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart.

Vervallen punten en passen

Klantenpaspunten vervallen na 12 maanden wanneer geen punten worden gespaard. Een klantenpas vervalt automatisch wanneer de pas 36 maanden inactief is.

Klantenservice

Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de klantenpas? Of problemen bij het verzilveren van jouw puntensaldo? Laat ons dat zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Welkoop op telefoonnummer 088 - 2324800 of via het contactformulier. In geval van verlies en/of beschadiging van de klantenpas, kun je als houder gratis een nieuwe klantenpas aanvragen via de klantenservice. Na controle van je gegevens bestaat de mogelijkheid om de opgebouwde spaarpunten over te zetten naar de nieuwe pas, zodat deze niet verloren gaan.

Wijzigingen en beëindiging

Welkoop is gerechtigd om haar klantenpasprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of beëindigen. Welkoop zal jou en de andere houders van de klantenpas hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beëindiging tevens in de winkels en op de website kenbaar maken. Alsdan kun je als houder van de klantenpas de reeds gespaarde punten verzilveren gedurende een resterende periode als vermeld in de betreffende (online)uiting.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door jou (en de andere houders van de klantenpas) ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in onze database. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverstrekking is Welkoop B.V. Dit doen we in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Voor meer informatie over ons privacybeleid en de wijze waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen we jou naar onze privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Welkoop en de Welkoop-winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de klantenpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de klantenpas. Met uitzondering van gevallen waarbij opzet of grove schuld van de zijde van Welkoop heeft plaatsgevonden. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Welkoop het recht om de voordelen die aan het gebruik van de klantenpas verbonden zijn niet te verstrekken, de klantenpas te laten vervallen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 16 april 2018.